Како работиме

Условите за користење на системот се дефинирани со следниве параметри: регистрација на купувач, нарачка, подготовка, испорака. За купувач се смета секоја личност, вработена во одредена организација која има склучено договор за користење на системот. Купувачот преку електронски пат нaрачува ручек во вредност колку што е дневниот лимит дефиниран од комапијата во која работи. Сите цени се изразени во македонската национална валута (ден) со вклучен ДДВ.